Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Świetlica szkolna

 

WITAJCIE W ŚWIETLICY

rok szkolny 2023/24

Do pobrania:

Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej


GODZINY PRACY ŚWIETLICY :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 6.30- 16.00

TELEFON : 697 025 261

Nauczyciele świetlicy :

Iwona Olszewska- kierownik

Małgorzata Parfianowicz

Aleksandra Kaczmarczyk

Krzysztof Partyka


Świetlica szkolna zapewnia dzieciom i młodzieży zajęcia uwzględniając ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Dzieci korzystające z opieki świetlicy mogą uczestniczyć w zajęciach :

–  manualnych (plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, układanki, puzzle, origami i inne),

–  muzycznych i ruchowych ( zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce),

– czytelniczych  (głośne czytanie,  pisanie bajek, opowiadań, wierszy, zagadki literackie, czytanie prasy dla dzieci itp.),

– sportowych ( gry i zabawy sportowe, ćwiczenia ruchowe  w sali i na świeżym powietrzu, zabawy relaksujące),

– profilaktycznych i wzbogacających posiadane wiadomości (rozmowy, pogadanki, prezentacje, gry dydaktyczne i edukacyjne,  spotkania z ciekawymi ludźmi ),

– rozwijających zainteresowania i pasje (konkursy, quizy, zabawy tematyczne, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek)

–  dydaktycznych  ( odrabianie prac domowych, pomoc w nauce, ćwiczenia grafomotoryczne, karty pracy)

– zajęcia w zakresie nowych technologii komunikowania się.

– zajęcia w zakresie rozwoju psychicznego (kompetencje miękkie,  budowanie poczucia własnej wartości, empatia, odnajdowanie się w grupie)

– zajęcia w zakresie rozwoju społecznego (przyjazny klimat w szkole, wrażliwość  na potrzeby innych, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych)


RAMOWY PLAN DNIA

GodzinaRodzaj zajęć
6.30.- 8.00Schodzenie się dzieci .Gry i zabawy według zainteresowań uczniów. Rysowanie, malowanie , czytanie książek i czasopism, projekcja filmów i bajek. Poranne rozmowy.
8.00- 11.00Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne wg planu pracy. Zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe(w tym na świeżym powietrzu), czytelnicze, tematyczne, pogadanki i rozmowy ,filmy edukacyjne i prezentacje, konkursy i quizy. Zabawy integracyjne. Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i zawodów. Pomoc w przygotowaniu do lekcji. Wykonywanie elementów dekoracji świetlicy. Spożycie  II śniadania
11.00- 13.00Obiad w stołówce- dyżury nauczycieli
11.00- 15.00Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne wg planu pracy. Zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe(w tym na świeżym powietrzu), czytelnicze, tematyczne, pogadanki i rozmowy ,filmy edukacyjne i prezentacje, konkursy i quizy. Zabawy integracyjne. Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i zawodów. Pomoc w odrabianiu lekcji. Wykonywanie elementów dekoracji świetlicy.
15.00- 16.00Gry i zabawy według zainteresowań uczniów. Zabawy konstrukcyjne, malowanie, rysowanie, projekcja filmów i bajek, lektura książek i czasopism. Rozmowy z uczniami. Porządkowanie sali.  

Regulamin świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

§ 1  
Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym funkcjonowania  świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu działalności kreatywnej i zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, uznania, kontaktów społecznych.
Świetlica organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
6. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji muzycznej plastycznej ruchowej.
7. Kształtowanie prawidłowych podstaw moralnych, społecznych i patriotycznych.
8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu w ramach stymulowania rozwoju fizycznego.
9. Kształtowanie przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
10. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego.
11. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higienicznych.
12. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

§ 2
Założenia organizacyjne

1. Praca świetlicy odbywa się z godnie z rocznym planem pracy. Plan pracy tworzą nauczyciele świetlicy, uwzględniając potrzeby uczniów oraz zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły.
2. Nauczyciele prowadzą zajęcia z godnie z miesięcznym planem pracy. Zajęcia programowe dostosowane są do treści, zainteresowań i aktywności dzieci.
3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z oddziałów przedszkolnych i z klas I-III, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz uczniowie dojeżdżający.
a) W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas IV-VI.
b) Świetlica zapewnia opiekę uczniom nie uczęszczającym na lekcję religii oraz zwolnionym z planowych zajęć edukacyjnych.
c) Opieką objęci zostają również uczniowie  skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela
d) Uczniowie dowożeni do szkoły przed lekcjami i po lekcjach powinni ( do czasu odjazdu autobusu) przebywać w świetlicy pod opieką wychowawców.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców bądź prawych opiekunów wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
a) Zgłoszenie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców bądź opiekunów dziecka.
Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 31 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny.
Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 20 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
b) Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
c) Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
d) Dziecko jest wypuszczone do domu tylko pod opieką osoby wpisanej do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
e) Dziecko  może opuścić teren szkoły pod opieką osoby innej niż wpisana do karty tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
f) Podczas pobytu w świetlicy dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły.
5. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym pracowników świetlicy.
6. Za umyślne wynikłe z nieprzestrzegania umów , zniszczenia przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy ( szkoły ) odpowiadają  rodzice (prawni opiekunowie), rekompensując szkody.
7. Za rzeczy wartościowe  przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
8. Przybory oraz pomoce do zajęć kupowane są między innymi dobrowolnie przez rodziców i przy wsparciu Rady Rodziców.
9. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7.00 do 16.00.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odbiorą dziecka ze świetlicy do 16.00 wdrażane są odpowiednie procedury.
10. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela  wychowawcę.
11. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Wychowawcy nie uwzględniają ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazywanych przez dziecko i przez telefon.
12. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

§ 3  
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

§ 4   
Kary i nagrody:

1.Kary:
a) Upomnienie przez wychowawcę na forum grupy.
b) Uwaga w formie pisemnej.
c) Nagana udzielona w obecności klasy.
d) Powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu i rozliczenie ucznia zgodnie z zapisem w systemie oceniania  zachowania.
e) Skreślenie z listy wychowanków świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych.

2.Nagrody:
a) Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
b) Pochwała w formie pisemnej.
c) Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
d) Podniesienie oceny z zachowania.
e) Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego


W kwietniu każdego roku  obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia .

W związku z tym w świetlicy szkolnej promujemy zdrowy styl życia wskazując czynniki które temu służą a więc: zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz sen.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych w ,, Fit Centrum w Nidzicy, wysłuchały pogadanki na temat chorób cywilizacyjnych i ich zapobiegania  ,którą przeprowadziła pani pielęgniarka Wioletta Pargólska, przygotowały wspólnie sałatkę owocową oraz wysłuchały prelekcji Pani Klaudii Dzięgielewskiej z Sanepidu w Nidzicy na temat zdrowego odżywiania i potrzeby  nawadniania organizmu.

                             Nauczyciele świetlicy


Święta Bożego Narodzenia  to okazja do udzielania pomocy tym , którzy tego potrzebują z różnych względów.

Świetlicę szkolna odwiedzili opiekun Szkolnego Koła Caritas p. Katarzyna Madalińska  i  wolontariusze z naszej szkoły przybliżając szczytną ideę wolontariatu i zachęcając do włączania się w działania pomocowe.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego ,, Portret nauczyciela „

za wykonanie pięknych prac.

 Podziękowania kierujemy  również do nauczycieli wychowania przedszkolnego ; p. Dominiki Bonisławskiej , p. Alicji Kosińskiej , p. Idy Zawadzkiej i p. Justyny Leyman za zaangażowanie

 i udział w konkursie ich podopiecznych.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana dyrektora Artura Pacuszka za przekazanie nagród i  upominków dla laureatów konkursu.

Serdecznie dziękujemy !!!

I miejsce kategoria Oddział Przedszkolny :

OP A: Wiktoria Kucmus

OP B : Amelia  Płoska

OP C: Lena Gólnik

OPD : Maria Janulis

Wyróżnienia :

OP A: Bartosz Feliński , Natan Klimaszewski

kl.1B: Mikołaj Wojcieszak

I miejsce kategoria klasy 1-4

kl. IA: Maria Kaszuba

kl.2A : Nikola Urtnowska , Zuzanna Pigulska kl.4C : Anna Wojcieszek

Skip to content