Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Rada Rodziców

Skład
Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący RR – Bartosz Sinoradzki
Z-ca Przewodniczącego RR – Sylwia Krupa
Skarbnik – Małgorzata Podlewska
Sekretarz – Julia Lach
Członek – Jacek Zieliński
Członek – Agnieszka Przybyłek
Członek – Anna Marszelewska
Członek – Alicja Gawrońska
Członek –  Emilia Szemplińska

Kontakt
radarodzicow-spnr1nidzica@wp.pl

Rada Rodziców jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.
Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców (pobierz)
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (pobierz)

Skip to content