Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Stołówka szkolna

Obiady szkolne

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

MAJ 2024

SP KLASY  1-8 :  18 DNI X 6,00zł = 108,00zł ( KWOTA BEZ ODPISÓW)

 
Rodzice uczniów  którzy mają odpisy za miesiąc MAJ 2024 proszeni są
o indywidualny kontakt z nauczycielami świetlicy telefon : 697 025 261
w celu ustalenia kwoty płatności za wyżywienie.
PŁATNOŚCI ZA OBIADY ZA MAJ NALEŻY  DOKONAĆ
W NIEPRZEKRCZALNYM TERMINIE  DO 10 CZERWCA 2024
……………………………………………………………………………………………………………
 
Kwotę opłat za wyżywienie i opiekę w Oddziałach Przedszkolnych, na dany miesiąc, przekazuje wychowawca grupy przedszkolnej.
W razie pytań prosimy dzwonić telefon : 697 025 261
Dokumenty do pobraniaHARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW
W STOŁÓWCE
ROK SZKOLNY 2023/24
1. DEKLARACJA REZYGNACJI
2. DEKLARACJA ZAPISU NA OBIADY
3. Jadłospis od 10 do 14 czerwca
Śniadania
8.30-8.50  OP A i D
9.00-9.20 OP B i C
Obiady
11.00- 11.15 klasy 1,2,3      I zmiana
11.20- 11.40 klasy 1,2,3      
11.45- 12.00 OP A i D
12.05- 12.20 OP B i C
12.30- 12.40 klasy 4,5,6,7,8
12.45- 13.00 klasy 1,2,3     II zmiana  

Ważne informacje dotyczące korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej

 w roku szkolnym 2023/2024

 • Rodzice dokonują płatności za posiłki wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły w banku PKO BP SA na numer:     83 1020 3613 0000 6802 0057 0200

wpisując dane odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

ul. Kopernika 1,  13-100 Nidzica

w tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady  / imię i nazwisko dziecka / klasa

za miesiąc……………………… (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

 • Rodzice dokonują wpłaty za posiłki do dnia 10 – go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. za miesiąc wrzesień należy wpłacić do 10 października itd.

         Uwaga ! LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NALEŻNOŚCI NA KONTO SZKOŁY.

 • Prosimy o terminowe wpłaty na konto oraz wpłacanie kwot bez zaokrąglania.
 • Koszt jednego posiłku wynosi:

Oddział przedszkolny – 6,50 zł

Szkoła Podstawowa – 6,00 zł

Pracownicy szkoły – 10,00 zł

 • Posiłki będą wydawane w stołówce szkolnej od dnia 7 września 2023 r. według ustalonego harmonogramu.
 • Rodzic składa deklarację, że Jego dziecko będzie korzystało z posiłków.
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy do dnia 5 września 2023 r. do godz. 13.00.
 • Deklaracje o korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej można złożyć również po 5 września 2023 r. W takim przypadku korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej przez dziecko/pracownika rozpoczyna się od najbliższego poniedziałku od dnia złożenia deklaracji (jeśli poniedziałek jest dniem wolnym, korzystanie z posiłków rozpoczyna się od kolejnego dnia roboczego).
 • Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać telefonicznie, co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 pod numer telefonu  697 025 261
 • Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Informacja o wysokości wpłaty za kolejny miesiąc będzie przekazywana drogą telefoniczną bądź poprzez sms. Telefon do kontaktu 697 025 261.
 • Rezygnację z posiłków należy zgłaszać w formie pisemnej do nauczycieli świetlicy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 • Rodzice dzieci do 6 roku życia wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin w ciągu dnia. Opłata za 1 godzinę ponadwymiarową wynosi od 01.11.2022r. 1,14 zł.
 • Płatności za pobyt dziecka dokonuje się do dnia 10 – go następnego miesiąca na konto Szkoły w banku PKO BP SA na numer:     83 1020 3613 0000 6802 0057 0200 wpisując dane odbiorcy:

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica

w tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu  / imię i nazwisko dziecka / / grupa

za miesiąc……………………… (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

 • Informacja o wysokości wpłaty zostanie przekazana przez nauczyciela świetlicy na początku każdego następnego miesiąca.
 • Jeśli dziecko korzysta jednocześnie z pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin/dziennie i z posiłków – rodzic może dokonać jednej wpłaty (należy wpisać w tytule przelewu: wpłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu). O wysokości wpłaty rodzic zostanie poinformowany na początku kolejnego miesiąca.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu przez pracowników jednostki.

2. Żywienie uczniów i pracowników szkoły odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych, jako wolne od nauki.

3. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podawane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy jednostki wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje MOPS i inne podmioty.

2. Wyżej wymienieni uczniowie i pracownicy szkoły zapisywani są na obiady po uprzednim podpisaniu i złożeniu deklaracji o korzystaniu z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i zapoznaniu się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.

3. Kierownik świetlicy szkolnej odpowiada za sporządzenie listy uczniów i pracowników, którzy skorzystali z obiadów według stanu na ostatni dzień miesiąca oraz zestawienia zaległości, które należy przesłać (skan) do Działu Księgowość CUW w Nidzicy drogą mailową nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Lista powinna zawierać imię i nazwisko ucznia i pracownika, klasę oraz kwotę wpłaty.

4. Pracownik Działu Księgowość CUW w Nidzicy sprawdza poprawność otrzymanych list i odsyła do jednostki obsługiwanej e-mailem (skan) w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

III. Odpłatność za obiady

1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.

2. Uczeń i pracownik szkoły ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki szkolnej  z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni skorzystania z posiłków. Dane do przelewów wraz z informacją o kwocie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

5. Odpłatność za skorzystanie z posiłków za miniony miesiąc dokonywana jest wyłącznie w formie przelewów na podane konto szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następnego. W przypadku nieuiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie należności podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Informacja o wysokości wpłaty za kolejny miesiąc będzie przekazywana drogą telefoniczną bądź poprzez sms. 

7.  Rezygnację z posiłków należy złożyć w formie pisemnej do nauczycieli świetlicy nie później niż na 3 dni przed zakończeniem korzystania z posiłków.

IV. Zwrot za obiady

1. Nieobecność ucznia i pracownika szkoły na obiadach, należy zgłaszać telefonicznie
pod numerem telefonu 697 025 261,  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 14.30.

2. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

V. Wydawanie posiłków

1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 13.00 .

2. W stołówce szkolnej znajduje się jadłospis na dany tydzień.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

                                                  VI. Zasady zachowania w stołówce

1. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki szkolnej osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

2. W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia, należy odnieść w wyznaczone miejsce.

5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają nauczyciele.

                                                VII. Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………..

Skip to content