Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Stołówka szkolna

Obiady szkolne

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

WRZESIEŃ 2021PAŹDZIERNIK 2021
SP KLASY 1-8 :  13 DNI X 4,80 ZŁ= 62,40 zł
NAUCZYCIELE : 13 DNI X 8,00 ZŁ= 104,00 zł
Płatne do dnia 10 września 2021


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY : 19 DNI X 4,80 ZŁ= 91,20 zł
Płatne do dnia 10 października 2021
SP KLASY 1-8 :  20 DNI X 4,80 ZŁ= 96,00 zł
NAUCZYCIELE : 20 DNI X 8,00 ZŁ= 160,00 zł
Płatne do dnia 25 września 2021

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY : 21 DNI X 4,80 ZŁ= 100,80ZŁ
Płatne do dnia 10 listopada  2021
Dokumenty do pobraniaHARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW
W STOŁÓWCE
ROK SZKOLNY 2021/22
Jadłospis stołówki od 20 do 24.09.21

Umowa na obiady klasy 1-8
Deklaracja zapisu – oddział przedszkolny
Deklaracja zapisu na obiady klasy 1 – 8
Deklaracja rezygnacji – oddział przedszkolny

Śniadania

8.30-8.45  OP A
8.45- 9.00 OP B
9.00-9.15 OP C
Obiady
11.00- 11.15 klasy 1,2,3      I zmiana
11.20- 11.40 klasy 4,5
11.45- 11.55 OP A
12.00- 12.10 OP B
12.15- 12.25 OP C
12.30- 12.40 klasy 6,7,8
12.45- 13.00 klasy 1,2,3     II zmiana  

Informacja dla nauczycieli oddziału przedszkolnego

 • W roku szkolnym 2021/2022 nastąpiła zmiana płatności za wyżywienie.
 • Rodzice dokonują płatności za obiady wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły w banku PKO BP SA na  numer   83 1020 3613 0000 6802 0057 0200

wpisując dane odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica

w tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady  / imię i nazwisko dziecka  / grupa

za miesiąc……………………… (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

 • Obiady wydawane będą od dnia:

6 września – dla Oddziałów Przedszkolnych i dzieci z refundacją z Mops

14 września – dla klas 1 – 8 i pracowników szkoły

 • Rodzic składa deklarację, że Jego dziecko będzie korzystało z obiadów. Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w świetlicy szkolnej lub u wychowawcy grupy.( Obowiązują nowe druki )
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do dnia 2 września 2021 r. do nauczycieli świetlicy szkolnej.
 • Rodzice dokonują wpłaty za obiady do dnia 10 – go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Np. za miesiąc wrzesień należy wpłacić do 10 października itd. LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO.
 • Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać telefonicznie, co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 pod numer telefonu 697 025 261
 • Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Odpisy w bieżącym miesiącu będą odliczane w miesiącu następnym.
 • Informację o wysokości comiesięcznej należności za obiady będzie można uzyskać pod numerem telefonu 697 025 261. oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica -> stołówka (dotyczy uczniów, którzy nie mają żadnych odpisów w miesiącu, za który dokonuje się płatności).
 • W przypadku odpisów – rodzice otrzymają drogą sms informację na początku każdego miesiąca o wysokości wpłaty.
 • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do nauczycieli świetlicy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 ( druk rezygnacji )

 • Prosimy o terminowe wpłaty na konto oraz prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty podanej w informacji (na stronie internetowej szkoły lub sms od nauczyciela świetlicy – w przypadku odpisów).
 • Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych.
 • Od 1 września 2021 r. rodzice dzieci do 6 roku życia wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin w ciągu dnia. Opłata za 1 godzinę ponadwymiarową wynosi 1 zł. Płatności za pobyt dziecka dokonuje się na konto Szkoły w banku PKO BP SA na  numer   83 1020 3613 0000 6802 0057 0200

wpisując dane odbiorcy do dnia 10 – go następnego miesiąca:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica

w tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu  / imię i nazwisko dziecka / / grupa

za miesiąc……………………… (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

 • Informacja o wysokości wpłaty za pobyt w przedszkolu  zostanie przekazana przez nauczyciela świetlicy na początku każdego następnego miesiąca.
 • LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO.
 • Jeśli dziecko korzysta jednocześnie z pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin/dziennie i z posiłków – rodzic może dokonać jednej wpłaty (należy wpisać w tytule przelewu: wpłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu).

Informacja dla nauczycieli klas 1-8 i pracowników szkoły

 • W roku szkolnym 2021/2022 nastąpiła zmiana płatności za wyżywienie.
 • Rodzice dokonują płatności za obiady wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły w banku PKO BP SA na numer PKO BP SA numer   83 1020 3613 0000 6802 0057 0200

wpisując dane odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica

w tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady  / imię i nazwisko dziecka / pracownika szkoły / klasa

za miesiąc……………………… (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

 • Obiady wydawane będą od dnia:

6 września – dla Oddziałów Przedszkolnych

14 września – dla klas 1 – 8 i pracowników szkoły

 • Rodzic składa deklarację, że Jego dziecko będzie korzystało z obiadów. Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w świetlicy szkolnej (obowiązują nowe druki !).
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do dnia 2 września 2021 r. do  nauczycieli świetlicy szkolnej. Następnie w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 12.00 należy dostarczyć wypełnioną umowę o korzystanie z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną (druk umowy dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w świetlicy szkolnej). Umowę należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do nauczycieli świetlicy.
 • Płatności za obiady dokonuję się z „góry” do dnia 25 – go każdego miesiąca, za miesiąc następny: np. do 25 września należy zapłacić za miesiąc październik itd.
 • Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień: osoby, które złożyły deklarację i dostarczyły umowy o korzystanie z obiadów do dnia 10 września – muszą dokonać dwóch wpłat:

1 wpłata – do 10 września za miesiąc wrzesień

2 wpłata – do 25 września za miesiąc październik

 • LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO. Nieobecność ucznia/pracownika szkoły na obiadach należy zgłaszać telefonicznie co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 pod numer telefonu 697 025 261
 • Informację o wysokości comiesięcznej należności za obiady będzie można uzyskać pod numerem telefonu 697 025 261 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica -> stołówka lub na tablicy informacyjnej (dotyczy uczniów, którzy nie mają żadnych odpisów z poprzedniego miesiąca).
 • Jeżeli uczeń ma odpisy z poprzedniego miesiąca – rodzice otrzymają informację o wysokości wpłaty na początku każdego miesiąca (sms).
 • Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Odpisy w bieżącym miesiącu będą odliczane w miesiącu następnym.
 • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać pisemnie do nauczycieli świetlicy do dnia 25-go każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc zakończenia korzystania z obiadów. Druk rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica-> stołówka oraz w świetlicy szkolnej.
 •  UWAGA ! W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w następnym miesiącu !
 • Prosimy o terminowe wpłaty na konto oraz prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty podanej w informacji (na stronie internetowej szkoły lub  sms-em od nauczycieli świetlicy – w przypadku odpisów).
 • Nowy Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy szkolnej.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu przez pracowników jednostki.

2. Żywienie uczniów i pracowników szkoły w szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych, jako wolne od nauki.

3. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy jednostki wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje MOPS i inne podmioty.

2. Wyżej wymienieni uczniowie i pracownicy szkoły zapisywani są na obiady po uprzednim podpisaniu umowy o korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej i zapoznaniu się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.

3. Kierownik świetlicy szkolnej odpowiada za sporządzenie listy uczniów i pracowników, którzy korzystać będą z obiadów w danym miesiącu i jej przesłanie (skan) do Działu Księgowość CUW w Nidzicy drogą mailową do 10 września za miesiąc wrzesień bieżącego roku oraz do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z wyżywienia na stołówce szkolnej. Lista powinna być sporządzana co miesiąc i zawierać imię i nazwisko ucznia i pracownika, klasę oraz kwotę wpłaty.

4. Pracownik Działu Księgowość CUW w Nidzicy odpowiedzialny za rozliczenia finansowe związane z wydawaniem obiadów w stołówce szkolnej na podstawie otrzymanej listy dokonuje weryfikacji wpłat umieszczając na otrzymanej liście informację o wysokości dokonanej wpłaty bądź jej braku.

5. W/w listę pracownik Działu Księgowość CUW w Nidzicy przesyła jednocześnie do jednostki obsługiwanej oraz głównej księgowej e-mailem (skan) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września bieżącego roku oraz do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń i pracownik szkoły będą korzystać ze stołówki.

6. Wysłaną listę wraz z potwierdzeniem, pracownik Działu Księgowość CUW w Nidzicy załącza do dokumentacji księgowej pod datą ostatniego dnia miesiąca.

III. Odpłatność za obiady

1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.

2. Uczeń i pracownik szkoły ponosi opłatę za korzystanie z posiłku, w stołówce szkolnej, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującego w jednostce cennika.

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki szkolnej  z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. W przypadku wzrostu opłaty za obiady konieczne jest podpisanie aneksu do umowy o korzystanie ze stołówki szkolnej.

5. Brak podpisanego aneksu do umowy będzie traktowany, jako rezygnacja z korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

6. Odpłatność za obiady dokonywana jest wyłącznie w formie przelewów na podane konto szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń i pracownik szkoły korzysta ze stołówki. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień: oplata dokonana powinna być do 10 września.

7. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych. Dane do przelewów wraz z informacją o kwocie na następny miesiąc będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

8. W przypadku odliczeń z powodu nieobecności ucznia i pracownika, informacja o wysokości wpłaty za kolejny miesiąc będzie przekazywana drogą mailową bądź poprzez sms.

9. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w pkt 6 niniejszego działu Regulaminu, uczeń i pracownik szkoły zostanie zawieszony w korzystaniu obiadów wydawanych w stołówce szkolnej, a wpłata dokonana po terminie zostanie zaliczona na poczet następnego miesiąca.

IV. Zwrot za obiady

1. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.

2. Nieobecność ucznia i pracownika szkoły na obiadach, należy zgłaszać telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 14.30.

3. Numer telefonu pod który należy zgłaszać nieobecności będzie podany w umowie o korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.

4. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn opłaty za jeden obiad i liczby dni nieobecności.

6. Odpisy za miesiąc czerwiec są zwracane na rachunek bankowy podany w umowie po zakończeniu roku szkolnego w możliwie najszybszym terminie.

V. Wydawanie posiłków

1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 13.00 .

2. W stołówce szkolnej znajduje się jadłospis na dany tydzień.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

  VI. Zasady zachowania w stołówce

1. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki szkolnej osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

2. W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia, należy odnieść w wyznaczone miejsce.

5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają nauczyciele.

VII. Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

Skip to content