Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Pielęgniarka szkolna

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie  !

        W ostatnim czasie zauważyłam wzrost  zgłoszeń złego samopoczucia uczniów, głównie  bólów brzucha .

  Niestety w dużej mierze związane jest to z błędami odżywiania uczniów, a szczególnie powtarzające się przypadki nie zjadania śniadań w domu oraz braku drugiego śniadania do szkoły. Problem ten dotyczy dużej grupy zarówno uczniów klas 1-3, jak i klas starszych. Część uczniów przynosi pieniądze z zamiarem kupienia posiłku, jednak bardzo często jest kupiona słodka, niezdrowa przekąska, poza tym zazwyczaj dopiero w godzinach południowych.

   W związku z powyższym słów kilka o znaczeniu śniadania w/g

INSTYTUTU ZDROWEGO ŻYWIENIA         

,,Dlaczego śniadanie jest tak ważne?

Pełnowartościowe śniadanie najlepiej spożyć do 2 godzin po wstaniu z łóżka, gdyż podczas snu metabolizm naszego organizmu spowalnia, dlatego ważne jest, aby rozpocząć nowy dzień posiłkiem, który go przyspieszy oraz dostarczy energii i niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania. Według licznych badań, spożywanie śniadań wpływa na lepszą koncentrację, zapamiętywanie, zdolność uczenia i rozwój intelektualny. Uczniowie, którzy nie jedzą drugiego śniadania, częściej skarżą się na bóle głowy, złe samopoczucie, rozdrażnienie i konflikty z rówieśnikami, a także mają gorsze wyniki w nauce. Osoby, które codziennie spożywają śniadania mają o 16% mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, o 18% zespołu metabolicznego, 19% cukrzycy typu 2 i o 20% otyłości w porównaniu do osób jedzących śniadanie wyłącznie 3 razy w tygodniu.

Choć nie ma wyników badań jednoznacznie potwierdzających wpływ regularnego spożywania lub opuszczania śniadania na masę czy skład ciała, to istnieją dowody na to, iż omijając śniadania, spożywamy kolejne posiłki większe, kompensując sobie stratę kalorii z ominiętego posiłku. W ten sposób w mniejszej liczbie posiłków spożywamy tyle samo kalorii. Biorąc pod uwagę jednak zasady zdrowego żywienia i zalecenie, aby w zdrowej diecie spożywać posiłki częściej, a mniejsze objętościowo, spożywanie śniadania wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla zachowania zdrowia.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści wynikające ze spożywania śniadań, szczególnie te dotyczące wpływu na funkcjonowanie naszego mózgu, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ze właściwie skomponowane śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia  i nie powinno być pomijane.’’

   Bardzo Państwa proszę o zwrócenie uwagi na ten problem.

                                 Z pozdrowieniami Wasza pielęgniarka szkolna

                                                          Wioletta Pargólska


PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ SPRAWUJE

WIOLETTA PARGÓLSKA

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

13-100 NIDZICA UL. KOPERNIKA 1

Godziny pracy pielęgniarki w SP nr 1 w Nidzicy

Poniedziałek 7.30 -15.00

Wtorek 7.30 -11.30

Środa 7.30 – 15.00

Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 11.00 – 15.00

TEL. Pielęgniarka   GABINET 89 625 58 26

Do pobrania: Prawa pacjenta

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI  UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Część I.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2) kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

– w przypadku zgłoszenia się ucznia do gabinetu pielęgniarskiego, pielęgniarka po zebraniu wywiadu pielęgniarskiego i wstępnej diagnozie wykonuje telefon do rodziców bądź opiekunów dziecka i wspólnie ustalają dalsze postępowanie. Leki p- bólowe i p- gorączkowe zawsze podawane są po uzgodnieniu z rodzicem. W gabinecie pielęgniarskim nie podaje się żadnych preparatów leczniczych (np. na ból gardła, wapno, węgiel, krople miętowe, żołądkowe itp.), z wyjątkiem leków indywidualnie przepisanych na zlecenie lekarza

–  jeśli dziecko jest chore (np. infekcja, choroby grypopochodne, zatrucia) rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru dziecka ze szkoły. Do chwili przyjazdu rodzica bądź opiekuna dziecko przebywa w gabinecie pod opieką pielęgniarki. Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór dziecka i uzyskuje wskazówki dalszego postępowania.

– w przypadku urazów, wypadków lub stanów zagrażających życiu dziecka lub innych zdarzeń wymagających interwencji lekarskiej, wzywana jest karetka pogotowia, powiadomieni rodzice oraz dyrekcja szkoły

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców

 3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W szkole nie są wykonywane szczepienia ochronne. Są to kompetencje lekarza rodzinnego, u którego dziecko jest zdeklarowane. 

Cześć II. Warunki realizacji testów przesiewowych


 Procedura przeprowadzenia kontroli czystości uczniom

w gabinetach profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej.

1. Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania wszawicy głowy przez pielęgniarkę w miejscu nauczania i wychowania przeprowadzane są interwencyjnie  w przypadku zgłoszenia przez któregoś z rodziców lub opiekunów o zakażeniu dziecka w danej grupie.

2. Kontrola jest prowadzona w sposób indywidualny, w gabinecie pielęgniarskim lub wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem poufności.

3. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka zawiadamia osobiście i indywidualnie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy, a w razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań. Informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań.

4. O wynikach kontroli pielęgniarka, która przeprowadza kontrolę powiadamia wychowawcę oraz dyrektora placówki. Informacja zgodnie ze standardem poufności obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie obejmuje danych personalnych dziecka.

 Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników, a w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy

5. Po upływie 7 -10 dni pielęgniarka kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców; w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).


RODO

W związku z wejściem w tycie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcę przekazać Państwu kilka informacji:

• Administratorem Danych Osobowych jest Wioletta Pargólska reprezentująca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską, Wioletta Pargólska 13-100 Nidzica ul. Kopernika 1

• Kontakt z Administratorem Danych może odbywać się w następujący sposób:

– Listownie pod adresem: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Wioletta Pargólska 13-100 Nidzica ul. Kopernika 1

– Telefon: 89 6255826

• Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio ze mną.

• Przetwarzane są następujące Pani/Pana dane osobowe: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr telefonu, informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć bezpośredni wpływ na zdrowie państwa dzieci będących pod opieką pielęgniarki medycyny szkolnej.

• Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja zadań dotyczących profilaktycznej opieki pielęgniarskiej w szkole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz umową zawartą z NFZ.

• Pani/Pana dane nie są udostępniane w Państwie Trzecim.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres edukacji Państwa dzieci/cka w Szkole Podstawowej Nr 1 13-ł00Nidzica ul. Kopernika 1 , a następnie archiwizowane i zostaną usunięte z bazy danych uczniów objętych opieką pielęgniarską. Dokumentacja papierowa w postaci Kart Zdrowia Ucznia oraz wszystkie zawarte w niej załączniki, w przypadku zmiany szkoły lub w przypadku uczniów kończących edukację w danej placówce, zostaną wydane rodzicowi łub opiekunowi prawnemu ucznia.

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz praw o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw o do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do mnie o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmę się sprawą i nie później niż w terminie 30 dni poinformuję o sposobie załatwienia sprawy. Termin ten mogę jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, poinformuję Panią/Pana stosownym uzasadnieniem.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do mnie w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a moja odpowiedź nie będzie zadawalająca, ma Pani/Pan również praw o do wniesienia powództw a przed właściwym miejscowo Sądem Powszechnym;

• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustaw owym i warunkiem zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwia objęcie opieką pielęgniarską w szkole Państwa dzieci/cka. Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą ich przetwarzania może być jedynie wyrażona zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem tych danych osobowych.

• Pani/Pana dane osobowe podlegają/nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Pani/Pana takimi jak kontaktowanie się z rodzicem w przypadku nagłych zachorowań dziecka, kontaktowaniu się w przypadku działań profilaktycznych dotyczących zdrowia Państwa dziecka, wyłącznie w zakresie realizacji zadań pielęgniarskich w zakładach nauczania i wychowania zgodnie z umową z NFZ.

• Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Skip to content