Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Pielęgniarka szkolna

PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ SPRAWUJE

WIOLETTA PARGÓLSKA

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

13-100 NIDZICA UL. KOPERNIKA 1

Godziny pracy pielęgniarki w SP nr 1 w Nidzicy

Poniedziałek 7.30 -15.00

Wtorek 7.30 -11.30

Środa 7.30 – 15.00

Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 11.00 – 15.00

TEL. Pielęgniarka   GABINET 89 625 58 26

Do pobrania: Prawa pacjenta

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI  UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Część I.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2) kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

– w przypadku zgłoszenia się ucznia do gabinetu pielęgniarskiego, pielęgniarka po zebraniu wywiadu pielęgniarskiego i wstępnej diagnozie wykonuje telefon do rodziców bądź opiekunów dziecka i wspólnie ustalają dalsze postępowanie. Leki p- bólowe i p- gorączkowe zawsze podawane są po uzgodnieniu z rodzicem. W gabinecie pielęgniarskim nie podaje się żadnych preparatów leczniczych (np. na ból gardła, wapno, węgiel, krople miętowe, żołądkowe itp.), z wyjątkiem leków indywidualnie przepisanych na zlecenie lekarza

–  jeśli dziecko jest chore (np. infekcja, choroby grypopochodne, zatrucia) rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru dziecka ze szkoły. Do chwili przyjazdu rodzica bądź opiekuna dziecko przebywa w gabinecie pod opieką pielęgniarki. Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór dziecka i uzyskuje wskazówki dalszego postępowania.

– w przypadku urazów, wypadków lub stanów zagrażających życiu dziecka lub innych zdarzeń wymagających interwencji lekarskiej, wzywana jest karetka pogotowia, powiadomieni rodzice oraz dyrekcja szkoły

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców

 3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W szkole nie są wykonywane szczepienia ochronne. Są to kompetencje lekarza rodzinnego, u którego dziecko jest zdeklarowane. 

Cześć II. Warunki realizacji testów przesiewowych


 Procedura przeprowadzenia kontroli czystości uczniom

w gabinetach profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej.

1. Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania wszawicy głowy przez pielęgniarkę w miejscu nauczania i wychowania przeprowadzane są interwencyjnie  w przypadku zgłoszenia przez któregoś z rodziców lub opiekunów o zakażeniu dziecka w danej grupie.

2. Kontrola jest prowadzona w sposób indywidualny, w gabinecie pielęgniarskim lub wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem poufności.

3. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka zawiadamia osobiście i indywidualnie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy, a w razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań. Informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań.

4. O wynikach kontroli pielęgniarka, która przeprowadza kontrolę powiadamia wychowawcę oraz dyrektora placówki. Informacja zgodnie ze standardem poufności obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie obejmuje danych personalnych dziecka.

 Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników, a w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy

5. Po upływie 7 -10 dni pielęgniarka kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców; w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).


RODO

W związku z wejściem w tycie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcę przekazać Państwu kilka informacji:

• Administratorem Danych Osobowych jest Wioletta Pargólska reprezentująca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską, Wioletta Pargólska 13-100 Nidzica ul. Kopernika 1

• Kontakt z Administratorem Danych może odbywać się w następujący sposób:

– Listownie pod adresem: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Wioletta Pargólska 13-100 Nidzica ul. Kopernika 1

– Telefon: 89 6255826

• Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio ze mną.

• Przetwarzane są następujące Pani/Pana dane osobowe: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr telefonu, informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć bezpośredni wpływ na zdrowie państwa dzieci będących pod opieką pielęgniarki medycyny szkolnej.

• Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja zadań dotyczących profilaktycznej opieki pielęgniarskiej w szkole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz umową zawartą z NFZ.

• Pani/Pana dane nie są udostępniane w Państwie Trzecim.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres edukacji Państwa dzieci/cka w Szkole Podstawowej Nr 1 13-ł00Nidzica ul. Kopernika 1 , a następnie archiwizowane i zostaną usunięte z bazy danych uczniów objętych opieką pielęgniarską. Dokumentacja papierowa w postaci Kart Zdrowia Ucznia oraz wszystkie zawarte w niej załączniki, w przypadku zmiany szkoły lub w przypadku uczniów kończących edukację w danej placówce, zostaną wydane rodzicowi łub opiekunowi prawnemu ucznia.

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz praw o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw o do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do mnie o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmę się sprawą i nie później niż w terminie 30 dni poinformuję o sposobie załatwienia sprawy. Termin ten mogę jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, poinformuję Panią/Pana stosownym uzasadnieniem.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do mnie w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a moja odpowiedź nie będzie zadawalająca, ma Pani/Pan również praw o do wniesienia powództw a przed właściwym miejscowo Sądem Powszechnym;

• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustaw owym i warunkiem zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwia objęcie opieką pielęgniarską w szkole Państwa dzieci/cka. Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą ich przetwarzania może być jedynie wyrażona zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem tych danych osobowych.

• Pani/Pana dane osobowe podlegają/nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Pani/Pana takimi jak kontaktowanie się z rodzicem w przypadku nagłych zachorowań dziecka, kontaktowaniu się w przypadku działań profilaktycznych dotyczących zdrowia Państwa dziecka, wyłącznie w zakresie realizacji zadań pielęgniarskich w zakładach nauczania i wychowania zgodnie z umową z NFZ.

• Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Skip to content