Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
Strona internetowa Szkoły Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

• Data publikacji strony internetowej: 
06.04.2011
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
01.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-03


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Dąbrowski.
• E-mail: zsnr1nidzica@interia.pl
• Telefon: 896252116


Każdy ma prawo:


• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor  Szkoły Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w Nidzicy
• Adres: ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica
• E-mail: zsnr1nidzica@interia.pl
• Telefon: 896252116
Skargę można złożyć również do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy to budynek czterokondygnacyjny (parter, pierwsze, drugie  i trzecie piętro), do budynku szkoły prowadzi sześć wejść. W codziennym użytkowaniu funkcjonują trzy wejścia, dwa z nich znajdują się od strony ul. Kopernika (jedno wejście główne, jedno wejście dla dzieci i rodziców/prawnych opiekunów edukacji wczesnoszkolnej), jedno od strony boiska wewnętrznego szkoły (dla dzieci oddziału przedszkolnego i ich rodziców/prawnych opiekunów). Wejście te są na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Parter szkoły jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Na poszczególne piętra szkoły prowadzą schody. Szkoła nie dysponuje windą, pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.


Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony ul. Kopernika i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Skip to content